Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu moj-bus.pl i odnosi się do stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem Galicja Express AJ i Operatorem Serwisu

§ 1

Zakres

 1. Regulamin określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów, w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.
 2. Operatorem Serwisu jest firma: Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, NIP 687-145-80-18, REGON 060385884, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem: 92395, z siedzibą w Lipniak 32c, 20-050 Lublin. Operator serwisu świadczy na zlecenie GALICJA EXPRESS Agnieszka Jędrej, Gen. Władysława Sikorskiego 8, 24-300 Opole Lubelskie, NIP: 717-178-61-75 (dalej Przewoźnik) usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży biletów na przewóz osób.
 3. Regulamin niniejszy stanowi porozumienie pomiędzy Operatorem Serwisu, a Użytkownikami serwisu internetowego, w którym określone zostały zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

Definicje:

 1. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby..
 2. Pasażer - osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
 3. Przewoźnik - wybrana przez Użytkownika firma realizująca wybrane połączenia autobusowe: GALICJA EXPRESS Agnieszka Jędrej, Gen. Władysława Sikorskiego 8, 24-300 Opole Lubelskie, NIP: 717-178-61-75.
 4. Bilet - bilet elektroniczny z unikatowym numerem, będący wygenerowanym z serwisu i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy na przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem. Wydruk biletu nie jest konieczy, jeśli użytkownik podczas zakupu biletu zaznaczył opcję wykupu biletu SMS i pasażer może bilet SMS okazać kierowcy.
 5. Regulamin korzystania z internetowego serwisu sprzedaży biletów - niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
 6. Regulamin Przewozów Przewoźnika - regulamin obowiązujący u danego Przewoźnika realizującego konkretny przewóz, na podstawie nabytego za pośrednictwem niniejszego serwisu biletu. Regulamin Przewozów Przewoźnika zawiera m.in. warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, możliwości dokonywania zmian terminu przewozu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu.

§ 3

Zakup biletu przez internetowy system sprzedaży - zasady i warunki

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie e-mailem potwierdzenia zakupu biletu i linku do wydrukowania biletu.
 2. Użytkownik dokonuje wyboru trasy przewozu, terminu przewozu, Przewoźnika oraz odpowiedniej taryfy cenowej.
 3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest podanie danych wymaganych przez system, dokonanie zapłaty za bilet oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu - akceptacja Regulaminu Przewozów Przewoźnika oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
 5. Użytkownik może wybrać różne formy płatności za zamówione bilety (płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny) poprzez systemy płatności:

  1. Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
  2. IMoje obsługiwany przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
  3. "Kup z Twisto" obsługiwane przez Twisto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 6. Po naciśnięciu przycisku „kup bilet" Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za bilet poprzez wybrany przez siebie serwis DotPay, iMOJE lub w formule "Kup z Twisto".
 7. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 20 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. Po przekroczeniu tego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta - wskutek czego nie ma możliwości zakupienia biletu w danej sesji. By zakupić bilet należy w tym przypadku powtórzyć całą procedurę od początku.
 8. Za ewentualne skutki niedokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Operetor Serwisu, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać odpowiednią kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
 10. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
 11. Płatności dokonywane są przez system DotPay, iMOJE lub w formule "Kup z Twisto", które zapewniają bezpieczne realizowanie transakcji.
 12. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 - drukuje właściwy bilet. Wydruk biletu nie jest konieczy, jeśli użytkownik podczas zakupu biletu zaznaczył opcję wykupu biletu SMS i pasażer może bilet SMS okazać kierowcy.
 13. Wydrukowany bilet jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.
 14. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać: nazwę Przewoźnika z danymi teleadresowymi, unikatowy numer biletu, trasę i termin przewozu, imię i nazwisko pasażera, liczbę miejsc (osób uprawnionych do podróży) oraz jego wartość podaną w PLN.
 15. Bilet jest ważny na określony w nim dzień i godzinę.
 16. Do przejazdu uprawniona jest osoba posiadająca ważny bilet.
 17. W przypadku gdy bilet jest zakupiony dla kilku osób, osoba, której nazwisko widnieje na bilecie wskazuje pozostałych pasażerów uprawnionych do przejazdu (zgodnie z liczbą wykupionych miejsc).
 18. W przypadku zakupu biletu ulgowego, gdy pasażer nie potrafi udokumentować prawa do podróży na podstawie takiego biletu, przejazd będzie możliwy po dopłaceniu kierowcy przed rozpoczęciem podróży różnicy między biletem normalnym a ulgowym.
 19. Nabywca biletu dokonujący zakupu uzyska potwierdzenie opłaty i link do wydrukowania biletu. Czas otrzymania potwierdzenia uzależniony jest od kanału płatności, czyli np. od banku w którym nabywca biletów ma konto lub w zależności od posiadanej karty kredytowej.

§ 4

Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów

 1. Istnieje możliwość zwrotu biletów (odstąpienia od umowy) nabytych poprzez internetowy serwis sprzedaży biletów.
 2. Odstąpienie od umowy przewozu jest możliwe do określanego przez Przewoźnika momentu zamknięcia listy rezerwacyjnej na dany kurs, czyli przy zgłoszeniu faktu odstąpienia od umowy najpóźniej na 12 godzin przed planowanym odjazdem.
 3. Warunkiem możliwości zwrotu biletu jest zgodność tej operacji z Regulaminem Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu, a zwrot następuje, w sposób zgodny z tym Regulaminem.
 4. Chęć zwrotu (odstąpienia od umowy) wyraża Użytkownik poprzez zgłoszenie pisemne skierowane na adres e-mailowy: galicja.bus@gmail.com lub na adres: info@moj-bus.pl lub poprzez "link do zwrotu biletu" przesłany w mailu razem z linkiem do wydrukowania biletu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przewozu Przewoźnik zastrzega możliwość potrącenia części należności (odstępnego) w wysokości 20%. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Użytkownik odstępuje od Umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika lub Operatora Serwisu.
 6. W przypadku zwrotu według zasad opisanych powyżej należność za zwrot z potrąceniem odstępnego odbędzie się tym samym kanałem którym klient dokonał zakupu biletów (bank lub karta kredytowa) w terminie nie dłuzszym niż 10 dni roboczych.
 7. Bilet elektroniczny wysłany mailem i wydrukowany przez pasażera, ze względów technicznych nie może być zmieniony na inny termin. W związku z tym nie ma mozliwości zmiany terminu zakupionego biletu. W przypadku zmiany terminu podróży, użytkownik musi zrócić bilet na zasadach opisanych powyżej i zakupić nowy bilet.
 8. W przypadku odrębnych postanowień w zakresie zmiany lub zwrotu Biletu przez Przewoźnika w Regulaminie Przewozów Przewoźnika, w tym zakresie obowiązuje regulamin Przewoźnika, Operator Serwisu nie odpowiada za treść Regulaminu Przewozów Przewoźnika.

§ 5

Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron transakcyjnych zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.
 3. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przekazywania właściwym organom administracji państwowej informacji uzyskanych przy sprzedaży biletów w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym (np. hacking i inne oszustwa)
 5. Operator Serwisu ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminiu Przewozów Przewoźnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą DotPay, iMOJE lub w formule "Kup z Twisto".

§ 6

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika jest Operator Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz o przepisy powiązane.
 3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie usługi nie będzie możliwe.
 4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkownika, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu neleży wysłać zgłoszenie na adres e-mailowy: info@moj-bus.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie po zalogowaniu skorzystać z funkcji usuwającej konto z systemu lub zgłosić takie żądanie mailowo na podany adres.
 5. Użytkownik ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora (art. 20 ust. 1).
 6. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.
 7. Dla zrealizowania usługi przewozu konieczne jest podanie następujących danych:
  • nazwisko i imię,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu kontaktowego,
 8. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że jego dane osobowe przekazywane będą DotPay, iMOJE lub w formule "Kup z Twisto" w zakresie niezbędnym do realizowania rozliczeń za pośrednictwem serwisu oraz do Przewoźnika na linie którego Użytkownik zakupił bilet, a wprzypadku wykupienia dodatkowej usługi "Bilet SMS" również do serwisu SMSAPI.pl.
 9. Serwis internetowy moj-bus.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  1. realizacji usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów autokarowych opisanej w REGULAMINIE.
  2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) lub do Dotpay Sp. z o.o. ("DotPay") w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank oraz DotPay na rzecz serwisu moj-bus.pl usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank i DotPay płatności dokonywanych przez klientów serwisu moj-bus.pl przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank lub DotPay należytego wykonania umów zawartych z serwisem moj-bus.pl, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za usługę przewozu przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez serwis moj-bus.pl, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 10. Podanie przez Użytkownika nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefonu i e-maila, powodujące brak możliwości skontaktowania się z Pasażerem lub Użytkownikiem serwisu, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.

§ 7

Reklamacje i odpowiedzialność prawna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez internetowy serwis sprzedaży są przyjmowane w formie pisemnej na adres: info@moj-bus.pl. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji lub biletu.
 2. W przypadku uzasadnionej Reklamacji należność za zwrot biletów nabytych za pomocą internetowego serwisu sprzedaży odbędzie się tym samym kanałem którym klient dokonał zakupu biletów.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Przewozów Przewoźnika, Polityką Prywatności dostępną poniżej. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu poprzez system.

§ 8

Faktury VAT

 1. Bilet nie jest fakturą VAT.
 2. Operator Serwisu automatycznie wystawia fakturę VAT na zakup biletu w przypadku Przewoźnika który powierza Operatorowi Serwisu wystawianie faktur w imieniu Przewoźnika.
 3. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT pobierane są automatycznie z formularza wypełnionego przez Użytkownika w momencie zakupu biletu w systemie moj-bus.pl. Użytkownik może również po zakupie biletu zalogowac się na swoje konto w serwisie, kliknąć własciwy bilet, a następnie przycisk "wystaw fakturę".
 4. Jeśli podczas zakupu biletu nie ma w formularzu, który wypełnia Użytkownik możliwości zażądania faktury VAT, wówczas Użytkownik może zażądać wystawienia faktury drogą mailową na adres galicja.bus@gmail.com lub na adres: info@moj-bus.pl, podając dane do wystawienia faktury oraz numer biletu.
 5. Faktury VAT przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Użytkownika przy zakupie Biletu. Zgodnie z rozdziałem 3 paragrafem 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur VAT, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2011 r. Nr 68 poz. 360, z 2012 r. Poz. 1428) wystawiona faktura VAT jest ważna bez podpisów odbiorcy oraz wystawiającego. Akceptacja REGULAMINU lub dokonanie płatności oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 w zw. z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 9

Zasady promocji "6-ty bilet za 50% i 10-ty bilet za złotówkę"

 1. Promocja dotyczy tylko biletów oznaczonych odpowiednim komunikatem informującym o promocji, zakupionych przez Internet za pomocą stron www.galicjaexpress.pl lub www.moj-bus.pl
 2. Pasażer który kupi sześć biletów na jednej trasie, bilet na 6-ty kurs na tej trasie, będzie mógł kupić za 50% ceny, niezależnie od kierunku jazdy, o ile sześć biletów będzie kupionych w okresie maksymalnie 180 dni (6 miesięcy). Natomiast bilet na 10-ty kurs na tej trasie, będzie mógł kupić za 1 zł, niezależnie od kierunku jazdy o ile kolejne 4 bilety będą kupione w okresie maksymalnie 180 kolejnych dni (kolejne sześć miesięcy).
 3. Jeżeli Pasażer kupi kilka biletów podczas jednej transakcji na jednej trasie, do promocji zostanie zaliczony tylko jeden bilet.
 4. Jeżeli Pasażer kupi kilka biletów podczas jednej transakcji w jedną stronę i kilka biletów powrotnych, do promocji zostanie zaliczone dwa bilety (jeden bilet w jedną stronę i jeden powrotny).
 5. Bilety z różnych tras (tzn. między różnymi miastami) nie sumują się do promocji.
 6. By skorzystać z promocji Pasażer nie musi się logować (posiadać konta), musi tylko używać tego samego adresu e-mail przy każdym zakupie biletu. Przy przejściu do płatności, w przypadku biletów promocyjnych system automatycznie skoryguje cenę na niższą.
 7. Biletów promocyjnych za 50% i za 1 zł zakupionych w ramach promocji na konkretny kurs (data, godzina, kierunek, nazwisko) nie można przenosić na inne kursy lub na inną osobę.
 8. Przewoźnik zastrzega sobie prawo wycofania się z promocji w każdym czasie w całości lub na wybranych kursach.


  Regulamin przewozów

  obowiązujący w Galicja Express
  wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe
  /tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.
  Przewóz pasażerów przez Firmę Galicja Express z siedzibą w Opolu Lubelskim 24-300 ul. Sikorskiego 8
  zwanej dalej Galicja Express, odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

  I. WARUNKI OGÓLNE
  1. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu.
  2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.
  3. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy, a także uprawnionym organom i upoważnionej przez Galicja Express osobie, podczas kontroli w czasie podróży, dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
  4. Pasażer uprawniony do przewozu na podstawie biletu elektronicznego okazuje kierowcy, a także podczas kontroli w czasie przewozu uprawnionym organom i osobie upoważnionej przez Galicja Express, odcinek biletu elektronicznego oraz dokument tożsamości pasażera ze zdjęciem wskazanego na bilecie elektronicznym.
  5. Każdy pasażer może zabrać ze sobą bezpłatnie jedno dziecko do lat 4, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.
  6. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.
  7. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
  8. Pasażer, który nabył bilet w kasie lub w internetowym systemie sprzedaży biletów powinien stawić się na przystanku co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
  9. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniony jest kierowca oraz inne uprawnione osoby i osoby upoważnione przez Galicja Express legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu. .
  10. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres:
  listownie: Tadeusz Jędrej Opole Lubelskie 24-300 ul. Sikorskiego 8
  pocztą elektroniczną: Galicjaexpress@poczta.onet.pl
  lub za pośrednictwem kasy w której zakupiono bilet,
  w sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogą kontaktować się z Działem Przewozów po numerem telefonu 603212617
  11. Za rzeczy pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży Galicja Express nie odpowiada. Nie są również objęte odpowiedzialnością przewoźnika rzeczy stanowiące bagaż podręczny przewożone przez pasażera pod własnym nadzorem, z zastrzeżeniem przypadku gdy szkoda w tak przewożonym bagażu podręcznym powstała z winy przewoźnika
  12. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują również nabywców biletów za pomocą internetowego systemu sprzedaży biletów.
  13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio właściwe przepisy ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, w szczególności: ustawy z dnia 15.11.1984r. prawo przewozowe (Dz.U. 2000, Nr 50, poz. 601 z późn.zm.), ustawy z dnia 6.09.2000 o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2002, Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.), ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

  II. BILETY
  1. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu.
  2. Kasy prowadzą przedsprzedaż biletów maksymalnie 30 dni przed planowaną podróżą
  3. Pasażer może zarezerwować bilet za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej. Zarezerwowany bilet winien zostać wykupiony u kierowcy najpóźniej 15 min. przed odjazdem autobusu. W stosunku do biletów nie wykupionych w tym terminie rezerwacja wygasa.
  4. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
  5. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie będą wystawiane wtórniki.
  6. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiany jest nieważny.
  7. W trakcie podróży pasażerowie winni zachować bilet do kontroli.
  8. Kierowca ma prawo do dysponowania miejscami w autobusie niezależnie od zajętego miejsca przez pasażera w sytuacji, gdy wymagają tego zasady współżycia społecznego, a w szczególności, gdy zmiany miejsca wymaga pasażer cierpiący na chorobę lokomocyjną lub inną czy też będący osobą niepełnosprawną.
  9. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego biletu pasażer zostanie zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego oraz zostanie nałożona na niego opłata dodatkowa w kwocie:
  a) 100 zł - za przejazd bez ważnego biletu,
  b) 80 zł - za przejazd bez odpowiedniego bądź ważnego dokumentu uprawniającego
  do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego,
  c) 40 zł - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transport:
  rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków np. materiały i przedmioty niebezpieczne,
  zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty - bez uiszczenia tych opłat,
  d) 300 zł - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.
  10. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.
  11. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej (w wysokości nie wyższej niż 10% opłaty ustalonej w ust. 9), podlegają zwrotowi, a przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
  12. W razie braku dokumentu ze zdjęciem, do biletu elektronicznego, w uzasadnionych przypadkach, kierowca może odmówić dokonania przewozu Pasażera.

  III. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY

  1. W przypadku przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu lub braku wolnych miejsc, a także innych przyczyn uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez Galicja Express zobowiązań wobec pasażera, pasażer posiadający ważny bilet otrzyma pełen zwrot należności za zakupiony bilet. Reklamacje takie rozpatrywane będą na podstawie oryginalnego biletu i poświadczenia wystawianego przez kierowcę. Obowiązek poświadczenia biletu nie dotyczy sytuacji, gdy przyczyną powstania roszczenia o zwrot jest przedwczesny odjazd autobusu lub odwołanie przejazdu.
  2. W przypadku odstąpienia pasażera od umowy przewozu z przyczyn nie występujących po stronie Galicja Express zwrotu należności w wysokości stosownej do niewykorzystanego świadczenia dokonuje się po okazaniu oryginalnego biletu i poświadczenia wystawionego przez kierowcę. Przed rozpoczęciem podróży lub w trakcie przewozu pasażer zgłasza chęć odstąpienia od umowy. W przypadku biletu elektronicznego jego zwrot jest możliwy tylko przed rozpoczęciem podróży nie później niż na 24 godziny przed odjazdem, za pomocą Internetu zgodnie z informacją zawartą w regulaminie systemu sprzedaży biletów który znajduje się na stronie internetowej za pośrednictwem której nastąpił zakup biletu lub bezpośrednio w siedzibie przewoźnika w godzinach 8:00 - 16:00.
  3. Podróżny, który odstąpił od umowy lub którego nie dopuszczono do przewozu, zgodnie z art. 15 ustawy prawo przewozowe,, winien uzyskać od kierowcy poświadczenie niewykorzystania biletu, na podstawie którego otrzyma zwrot poniesionych kosztów z potrąceniem odstępnego w wysokości 20% wartości biletu brutto.
  4. W celu dokonania zmian umowy podróżny powinien otrzymać od kierowcy odpowiednie poświadczenie. W przypadku zmiany umowy w trakcie przewozu w zakresie biletu elektronicznego należy okazać dokument ze zdjęciem.
  5. W przypadku zwrotu opłaty za bilet niewykorzystany z przyczyn zależnych od pasażera za pośrednictwem poczty lub banku opłatę za przelew lub przekaz ponosi odbiorca.
  6. W przypadku dokonywania zwrotu biletu elektronicznego przez internetowy system sprzedaży biletów zwrot, po potrąceniu odstępnego w wysokości 20% wartości biletu brutto dokonywany jest na rachunek bankowy z którego realizowana była płatność za bilet elektroniczny.
  7. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po upływie terminu ich ważności lub po odjeździe środka transportowego, na przejazd którym były wydane, za wyjątkiem sytuacji gdy zmiana lub odstąpienie ma miejsce podczas zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu.

  IV. BAGAŻ

  1. Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczenie bagażu pasażerów w luku bagażowym.
  2. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu .
  3. Galicja Express przewozi w pomieszczeniach bagażowych jedną sztukę bagażu o sumie wymiarów /długość, wysokość, szerokość/ nie przekraczającej 200 cm na oddającego ten bagaż pasażera. Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe przewiezione zostaną w miarę możliwości za dodatkową opłatą.
  4. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów, lub pod fotelem.
  5. Galicja Express zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego, lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.
  6. Z przewozu środkiem transportowym wyłączone są: rzeczy niebezpieczne mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony, zwłoki i szczątki zwłok ludzkich. W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza powyższego wyłączenia. Kierowca dokonuje sprawdzenia w obecności podróżnego przewożącego bagaż lub jeżeli jest to niemożliwe w obecności innych pasażerów. W razie ujawnienia naruszenia powyższego wyłączenia koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki ponosi podróżny przewożący taki bagaż.
  7. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową lub artystyczną winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
  8. Kierowca wydający bagaż nie jest obowiązany do sprawdzenia czy osoba zgłaszająca się po odbiór bagażu jest uprawniona do odbioru. W razie wątpliwości kierowca może żądać odpowiedniego pisemnego zabezpieczenia.
  9. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić uszkodzony bagaż celem dokonania stosownych oględzin w siedzibie firmy oraz potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie stwierdzenia zajścia zdarzenia lub oświadczenie uzasadniające brak takiego potwierdzenia.

  V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Galicja Express Z TYTUŁU ZAGINIĘCIA BAGAŻU
  1. Galicja Express nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, chyba że szkoda powstała z winy tego przewoźnika.
  2. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu.
  3. W razie utraty bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu uzyskania potwierdzenia utraty, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres: Tadeusz Jędrej Opole Lubelskie 24-300 ul Sikorskiego 8
  5. Z bagażem pozostawionym w autobusach Galicja Express postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.
  6. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jego zawartości.

  VI. ZWROT POZOSTAWIONEGO BAGAŻU

  1. Bagaż pozostawiony w luku bagażowym, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu pasażerowi za pokwitowaniem po udowodnieniu swoich uprawnienia do odbioru.
  2. W przypadku bagażu podręcznego jego wydanie nastąpi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości, co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.

  VII. OBOWIĄZKI Galicja Express

  1. Galicja Express odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego w bilecie
  2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od Galicja Express , przewoźnik ten nie jest w stanie dowieźć pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi autobusami, zapewnia przewóz zastępczy, a w przypadku odstąpienia pasażera od umowy, dokonuje zwrotu należności za bilet bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
  3. Galicja Express nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na przerwę czy odpoczynek.
  4. Galicja Express zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od przewoźnika będzie to konieczne.
  VIII. NARUSZENIE PORZĄDKU
  1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające pasażerów w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.
  2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
  3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach i zażywania substancji odurzających.
  4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem alkoholu narkotyków, lub innych substancji odurzających.
  5. Zabrania się wyrzucania w czasie jazdy z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
  6. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.
  7. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.
  8. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
  9. Pasażerowie lub inne osoby będące sprawcami szkody, odpowiadają za szkody wyrządzone Galicja Express i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu w mieniu Galicja Express

  IX. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT

  1. W autobusach Galicja Express dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub, jeśli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy.
  2. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
  3. Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu z ulgą 25%. Wyjątek stanowią psy - przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym oraz zwierzęta przewożone na kolanach pasażerów w specjalnych pojemnikach wymaganych do przewozu zwierząt (nie zajmujące osobnego miejsca) lub w miejscach przeznaczonych do przewozu bagażu podręcznego, opłata za ich przewóz nie jest pobierana. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.

  X. PRZEWÓZ MIĘDZYNARODOWY

  1. W przewozie międzynarodowym, tj. w przewozie okazjonalnym odbywającym się według harmonogramu jazdy z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się postanowienia rozdziałów I, IV, V, VI, VII, VIII niniejszego Regulaminu.
  2. Pasażer odbywający podróż z przekroczeniem granicy państwa jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ uprawniający do przekroczenia granicy, wymaganą wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium, zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli dokumenty takie są wymagane.
  3. W przewozie międzynarodowym pasażer nie będący obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ oraz dokument uprawniający do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wyjazdu z tego terytorium, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów, a w szczególności ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach /Dz. U. 2006, Nr 234, poz. 1694/. Jeżeli przewóz, zgodnie z treścią umowy przewozu, odbywa się przez terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej, pasażer nie będący obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ oraz dokument uprawniający do wjazdu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, przez które odbywa się przewóz.
  4. Przy wsiadaniu do pojazdu pasażer, o którym mowa w pkt. 1-3 obowiązany jest okazać kierowcy dokumenty wskazane w pkt. 2 i 3.
  5. Kierowca może odmówić wykonania przewozu w razie nie posiadania przez pasażera dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3.
  6. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione organy, że pasażerowi nie przysługuje prawo wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opuszczenia tego terytorium lub wjazdu na terytorium albo opuszczenia terytorium innego państwa, przewoźnik Galicja Express nie ponosi kosztów kar poniesionych z tego tytułu uregulowanych w przepisach poszczególnych państw.
  8. Dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
  9. W celu dokonania prawidłowej odprawy pasażer powinien przybyć na miejsce odjazdu autobusu co najmniej 30 min. przed planowanym odjazdem.
  10. W przewozach międzynarodowych Galicja Express nie przewozi zwierząt.

  XI. ULGI HANDLOWE W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

  1. Galicja Express , obok ulg przewidzianych w odpowiednich przepisach, udziela w komunikacji krajowej ulgi handlowej zgodnie z cennikiem dla następujących pasażerów:
  a) dzieci od 4 do 7 roku życia;
  b) młodzież ucząca się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
  c) studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
  2. Prawo do uzyskania ulgi wskazanej w ust. 1 należy udokumentować kierowcy przy wsiadaniu do autobusu.
  3. Sprzedaż biletów dla zorganizowanych grup odbywa się wyłącznie w systemie rezerwacji internetowej ramach wolnych miejsc. Rezerwacje telefoniczne nie są przyjmowane.

  XII. REKLAMACJE

  1. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub przepisów wydanych w jej wykonaniu, przedawniają się z upływem roku.
  2. Reklamacje z tytułu sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
  3. Reklamację składa się w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać:
  1) datę sporządzenia reklamacji;
  2) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
  3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
  4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
  5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
  6) wykaz załączonych dokumentów;
  7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
  Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.
  4. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3 Galicja Express wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Galicja Express uzupełnionej reklamacji.
  5. Reklamacje, pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku zgłoszenia jej po upływie terminów określonych w ust. 1 i 2.
  6. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Galicja Express .
  7. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, Galicja Express zaś - po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU moj-bus.pl

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług naszego serwisu. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

  W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) serwis internetowy moj-bus.pl (zwany dalej także: „Sklepem internetowym”) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników serwisu moj-bus.pl jest Grzegorz Nakonieczny EdisonTeam, Lipniak 32c, 20-050 Lublin, e-mail: info@moj-bus.pl Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji Działaności Gospodarcej CEIDG pod numerami NIP: 687-145-80-18, REGON: 060385884

  2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

  3. Sklep internetowy (moj-bus.pl) przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

   1. realizacji usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów autokarowych opisanej w REGULAMINIE.
   2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) oraz do Dotpay Sp. z o.o. ("DotPay") w związku z:
    1. świadczeniem przez Bank oraz DotPay na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    2. obsługą i rozliczaniem przez Bank i DotPay płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    3. w celu weryfikacji przez Bank lub DotPay należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za usługę przewozu przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  4. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu proszę wysłać zgłoszenie na podany adres e-mail: info@moj-bus.pl z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

  5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

   1. Dotpay Sp. z o.o.
   2. ING Bank Śląski S.A.
   3. Twisto Polska sp. z o.o.

  7. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Przewoźnikiem za pośrednictwem Sklepu internetowego, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych moze być brak możliwości zawarcia umowy z Przewoźnikiem.

   W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży usługi transportu nabywanej w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub do DotPay w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank lub DotPay na rzecz Sklepu internetowego.

   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku lub do DotPay w celu weryfikacji przez Bank lub DotPay należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabytą przez Panią/Pana usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

  8. Okres przechowywania danych przez Administratora serwisu moj-bus.pl wynosi 8 lat.

  9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

  Polityka dotycząca wykorzystania cookies

  Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

  I. Postanowienia ogólne

  1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
  3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
  4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  II. Cele stosowania cookies

  1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
  2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
  3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
   • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
   • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
  5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
  6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
   1. Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
    • kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
    • kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
    • wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
    • wybrać żądane ustawienia;
    • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
    • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".
   2. Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
    • kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
    • wybrać zakładkę "Prywatność";
    • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
   3. Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
    • kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
    • następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
    • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
    • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
   4. Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
    • kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
    • zaznaczyć żądane ustawienia;
    • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
    • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
   5. Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
    • w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
    • kliknąć ikonę "Prywatność";
    • zaznaczyć żądane ustawienia;
    • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.
  9. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, będzie nadal możliwe korzystanie z treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, jednak Użytkownik za każdym razem korzystając z naszych witryn będzie musiał od nowa wprowadzać wszystkie informacje niezbdędne do realizacji usługi.
  10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
powered by Mój-bus
kurs busa